Математика Плюс
Помагало по математика и информатика.
Одобрено от Министерството на образованието и науката
за класна и извънкласна работа


Последни новини | За списанието | Редакционна колегия | За автори
Абонамент | Архив | Полезни връзки | Контакт


За автори

Материали за публикуване изпращайте в два екземпляра до редакцията или до член на редакционната колегия на адреса на редакцията. Препоръчително е ръкописите да не надвишават 6 страници. Желателно е използването на електронни носители (в такива случаи да се посочва използваният софтуер). Илюстрациите и чертежите в текста да се представят на отделен лист. Ръкописи не се връщат.

Адрес на редакцията:
ВУЗФ, стая 409
ул. „Гусла” № 1, 1618 София
тел. 02-40-15-830
e-mail: sava.grozdev@gmail.com